MR

Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) van 2007 bepaalt dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. In de raad zitten leden, gekozen uit en door het personeel en leden, gekozen uit en door de ouders/verzorgers van de leerlingen van de school. In onze MR hebben 3 personeelsleden en 3 leden uit de oudergeleding zitting.
Taken: De belangrijkste taken van de MR zijn:
   • het bevorderen van de openheid en onderling overleg in de school;
   • het waken tegen discriminatie;
   • het bewaken van de identiteit en organisatie van de school;
   • het bewaken van het personeelsbeleid en andere beleidszaken;
   • het bewaken van de besteding van de middelen;
   • het bewaken van de doelstellingen van de school.
   • De WMS schrijft de onderwerpen voor, die in het MR-reglement geregeld moeten zijn zoals:
  a. de wijze van verkiezing van de leden;
  b. de zittingsduur van de raad;
  c. de bevoegdheden van de raad;
  d. de wijze van informatieverschaffing door het bevoegd gezag aan de MR. Leden.
De huidige leden van de Mr:
Voorzitter: Dhr. M. Andriolo (ouder)
Secretaris: Mevr. C. Schölgens (leerkracht)
Mevr. B. Bouman (ouder)
Mevr. S. Deckers (ouder)
Mevr. W. Paulissen (leerkracht)
Dhr. G. Heeres (leerkracht)

Relatie met GMR
De MR en de GMR hebben dezelfde taken, met dien verstande dat de taken van de MR betrekking hebben op schoolse zaken en dat de GMR zich bezig houdt met boven schoolse zaken. In de maand april doet de MR schriftelijk verslag van haar activiteiten. Dit verslag ligt dan ter inzage op school. Vergaderingen van de MR (een keer per zes weken) zijn in principe openbaar, de vergaderdata zijn bij de secretaris op te vragen.(zie ook de infogids).

Voor eventuele vragen kunt u ons bereiken op het volgende mailadres: mr.rkbsstursula@movare.nl