Verlof

Verlof aanvraag

Klik HIER om een aanvraagformulier te downloaden.
De aanvraag dient 8 weken voorafgaand aan het verlof te worden ingediend.

Vanaf 1994 is de leerplichtwet gewijzigd. Om moeilijkheden bij de aanvraag voor extra verlof te voorkomen staan hieronder de wettelijke regels vermeld:

Als een kind door ziekte niet naar school kan komen, dient er een ziekmelding telefonisch doorgegeven te worden of na de lesuren.

Er zijn redenen op grond waarvan de directeur toestemming aan ouders kan geven om hun kinderen uit school te houden. Hierbij valt te denken aan:
– bezoek aan een medicus,
– sterfgevallen,
– begrafenissen,
– huwelijken,
– jubilea,
– besmettelijke ziekten in het gezin
– viering van godsdienstige feest- of gedenkdagen.
In dergelijke gevallen dient het verlof zo vroeg mogelijk worden aangevraagd bij de directeur van de school.

Extra vakantieverlof kan alleen worden verleend indien de aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers aantoonbaar het houden van een gezinsvakantie in de vakantieperiode in de weg staat. De hierboven genoemde vakantie mag niet gegeven worden in de eerste twee weken van het schooljaar en mag slechts één keer per schooljaar voor maximaal 10 dagen worden verleend.