Visie

Onze Visie

Visie heeft te maken met beelden en verwachtingen richting toekomst. Waar gaat het heen? Waar gaan wij heen? Hoe zien we ons zelf in de komende jaren? Welke kant willen wij als school opgaan? Wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig.

De blik naar buiten levert voor ons de volgende perspectieven op:

a. Een wereld die razendsnel verandert, waardoor de voorbereiding op die wereld moeilijk in heel concrete termen te vatten is;

b. Moderne media, die in de wereld van het kind een steeds prominenter rol spelen;

c. Euregionale ontwikkelingen, die er voor zorgen dat een deel van onze leerlingen straks naar verwachting zijn brood zal verdienen in de Euregio, met name in het gebied rond Aken;

d. Opbrengstgerichtheid met grote aandacht voor leerresultaten bij de kernvakken in het basisonderwijs;

e. Passend onderwijs als belangrijk thema voor het hele onderwijsveld;

f. Meer aandacht voor gezondheidsaspecten als beweging en voeding.


Onze school heeft t.a.v. een viertal kernwaarden, de visie geformuleerd. Deze visie is een leidraad die we toepassen in ons onderwijs, in de samenwerking met elkaar en met ouders. Begrippen als oprechtheid, eerlijkheid, respect, acceptatie, transparantie zien we daarbij als rode draad in de omgang met kinderen, ouders en in de omgang met elkaar.

Door enthousiast te zijn en door kinderen serieus te nemen, bouwen we een oprechte relatie op met kinderen zodat zij maximaal hun talenten kunnen ontwikkelen in een uitdagende, prettige en veilige leeromgeving. Daarbij geven we ze ook verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. We stimuleren verder de samenwerking met elkaar zodat er een groepsgevoel ontstaat waarin leerlingen zich naast hun eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag ook verantwoordelijk voelen voor elkaar.

We werken vanuit eenzelfde gedachte: het kind staat centraal. We communiceren vanuit een samenwerking die gebaseerd is op een professionele en open communicatie. Dat geldt voor de samenwerking binnen het team, maar ook in de relatie met de directe omgeving. Net zoals in de omgang met leerlingen vinden we het belangrijk dat we in de omgang met elkaar, respect uitstralen met begrip voor elkaars mogelijkheden. Dit proberen we te realiseren door een goede sfeer te creëren als basis voor deze samenwerking.

We bieden ieder kind een veilige omgeving aan waar het de mogelijkheid heeft om zijn eigen talenten maximaal te ontwikkelen. In de nabije toekomst onderzoeken we of we de noodzakelijke voorwaarden hiervoor kunnen invullen met de middelen die ons dan ter beschikking staan. Zaken als: groepsdoorbrekend leren, leren buiten school, onderwijs met inbreng vanuit leerlingen zelf, leren met digitale middelen zoals tablets en eigenaarschap van het eigen leerproces, zullen een prominente plaats en rol krijgen. In ons onderwijs spelen we in op de ontwikkelingen in de maatschappij. Deze ontwikkelingen vragen niet alleen van leerlingen andere vaardigheden (21 first centurie Skills) m.b.t. het vergaren van kennis, maar ook van leerkrachten vragen deze ontwikkelingen andere vaardigheden en andere opvattingen over “leren”.

Naast kennis van de veranderende wereld om ons heen, zullen we door voorbeeldgedrag ook waarden, normen en vaardigheden borgen. Vanuit kennis van de omgeving en samenwerking met die omgeving, bewerkstelligen we dat we ons voor die omgeving ook verantwoordelijk gaan voelen. Daarna zal vanuit die kennis relaties gelegd moeten worden naar een verantwoordelijkheidsgevoel voor ook de rest van de wereld. Het besef dat we onderdeel uitmaken van het grotere geheel en daarin een belangrijke schakel zijn, vinden wij fundamenteel.